CU SP Direct Admission

CU SP Direct Admission
การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559
         
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559  ในโครงการ/สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
    รายละเอียดประกาศฯ
    เอกสารประกอบการสมัคร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายคณะ
    วิทยาศาสตร์การกีฬา

    รายละเอียดประกาศฯ
    เอกสารประกอบการสมัคร

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
    รายละเอียดประกาศฯ
    เอกสารประกอบการสมัคร

4. (โครงการจุฬาฯ -ชนบท) คัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    รายละเอียดประกาศฯ
    เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
    คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครขอรับทุน

5. โครงการจุฬาฯ -ชนบท (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช
    สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

    รายละเอียดประกาศฯ
    เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
    คำแนะนำการสมัครขอรับทุน

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
    รายละเอียดประกาศฯ
    เอกสารประกอบการสมัคร (คลิกที่รายชื่อโครงการ)
         - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)
            (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))
         - โครงการโอลิมปิกวิชาการ
         - โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
           (สสวท. สพฐ และวมว.)
         - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

7. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
     รายละเอียดประกาศฯ
     เอกสารประกอบการสมัคร

8. หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     รายละเอียดประกาศฯ
     เอกสารประกอบการสมัคร

9. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
    รายละเอียดประกาศฯ
    เอกสารประกอบการสมัคร

10. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาตร์
     รายละเอียดประกาศฯ
     เอกสารประกอบการสมัคร

13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

15. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

16. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

17. โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

18. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

19. โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

20. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษา
      ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร

21. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
      รายละเอียดประกาศฯ
      เอกสารประกอบการสมัคร


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้