Quota EN CM'60

Quota EN CM      สวัสดีน้องๆชาวเอลิสท์ทุกคนค่าาาาา เป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้ น้องๆม.6 หลายคน คงกำลังตื่นเต้นกับกำหนดการ โควต้า/รับบตรงที่ออกมาให้เลือก คณะ สาขา มหาวิทยาลัยกันอย่างมากมาย ตอนนี้เลือกได้หรือยังคะ ว่าจะสมัครที่ไหน สอบที่ไหนบ้าง ต้องมีการวางแผนดีๆนะคะ มีแผน 1 ก็ต้องมีแผน 2, 3 สำรองไว้ รวมไปถึงการวางแผนการอ่านหนังสือด้วยนะคะ เพราะหลายๆมหาวิทยาลัยก็กำหนดเกณฑ์ออกมาอย่างชัดเจนแล้ว ว่าต้องใช้คะแนนวิชาไหนบ้าง เอาล่ะ.... วันนี้พี่ปั้นจั่นก็มีข่าวรับตรงมาฝากน้องอีกเช่นเคยนะคะ กับประกาศรับตรงจากทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีหลายหลายโครงการ หลากหลายสาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ไปดูรายละเอียดเลยดีกว่าาา...

       1. การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        (สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
 • สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ (เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
       - วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน
       - วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน
       - วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน
       - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน
       - วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย จำนวน 20 คน
   
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
      - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75
      - มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(GPA) ไม่น้อยกว่า 2.75
   
 • การสอบคัดเลือก
      -  สอบวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
   
 • กำหนดการคัดเลือก
     รับสมัครผ่านสถานศึกษา                                 1-30 สิงหาคม 59
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน          19 กันยายน 59
     สอบข้อเขียน                                                    24 กันยายน 59
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์        30 กันยายน 59
     สอบสัมภาษณ์                                                   4 ตุลาคม 59
     ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                            28 ตุลาคม 59
     การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                  1-11 พฤศจิกายน 59
ระเบียบการรับสมัคร >>Click<<
ใบสมัคร  >>Click<<


        2. การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         (สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
 • จำนวนรับ
        - สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จำนวน 20 คน
   
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
        - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
        - มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75
        - มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 รวมเฉลี่ยแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3.00
        - หากเป็นผู้สมัครศึกษาอยู่ในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต้องมีผลการเรียนเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75 
        - เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
        - ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษาปกติ ต้องแนบคะแนน GAT/PAT หรือผู้สมัครที่ศึกษาในระบบการศึกษานานาชาติต้องแนบคะแนนจากการสอบที่เทียบเท่ากับ GAT/PAT ที่เป็นการสอบตามมาตรฐานนานาชาติ มาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา
   
 • การสอบคัดเลือก
       -  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
   
 • กำหนดการคัดเลือก
        - กำหนดการรับสมัครผ่านสถานศึกษา                     24 กุมภาพันธ์ 60
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
           และสอบสัมภาษณ์                                                10 มีนาคม  60
        - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                            17 มีนาคม  60
        - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                 31 มีนาคม 60
        - การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                        ภายใน 7  เมษายน  60
        - ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์          ภายใน 25-28  เมษายน  60
ระเบียบการรับสมัคร >>Click<<
ใบสมัคร  >>Click<<

 
        3. การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        (สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • จำนวนรับ
          - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน
   
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
          - มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75
          - เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า
           - ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
   
 • การสอบคัดเลือก
       -  สอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)
   
 • กำหนดการคัดเลือก
       - กำหนดการรับสมัครผ่านสถานศึกษา                      4 พฤศจิกายน 59
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์            18 พฤศจิกายน 59
       - สอบสัมภาษณ์                                                      24 พฤศจิกายน 59
       - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                16 ธันวาคม 59
       - การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                       ภายใน 29 ธันวาคม 59
       - ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์         ภายใน 25-28  เมษายน 60
ระเบียบการรับสมัคร >>Click<<
ใบสมัคร  >>Click<<

 
         4. การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ เข้าศีกษาใน ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        (สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
 • สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ
       - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน
       - สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย(หลักสูตรสองภาษา) จำนวน 20 คน
   
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
       - มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ไม่น้อยกว่า 2.75
       - เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการ หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ การประกวดโครงงานในระดับที่เทียบเท่ากัน ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail : cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023
           
 • การสอบคัดเลือก
       - การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
   
 • กำหนดการคัดเลือก
       - กำหนดการรับสมัครผ่านสถานศึกษา                               9 กันยายน 59
       - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
          และสอบสัมภาษณ์                                                         23 กันยายน 59
       - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                                     30 กันยายน 59
       - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                          17 ตุลาคม  59
       - การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                                 28 ตุลาคม  59
       - ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์                   ภายใน25-28  เมษายน 60
 ระเบียบการรับสมัคร >>Click<<
 ใบสมัคร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >>Click<<

 ใบสมัคร สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย >>Click<<

        5. การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
        (สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และ วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนที่รับ
       - สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 20 คน
       - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน
       - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 25 คน
   
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

         สาขาวิศวกรรมโยธา 
       - มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
       - ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

         สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
       - มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75 และ
       - เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือในระดับภูมิภาค เช่น การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากลูกโป่ง, การแข่งขันจรวดขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ
        - ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
                สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
              - มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 2.75 และ
             - เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์, การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ
            - ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • การสอบคัดเลือก
       -  สอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องสอบข้อเขียน)
   
ระเบียบการรับสมัคร  >>Click<<
ใบสมัครสาขาวิศวกรรมโยธา  >>Click<<
ใบสมัครสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  >>Click<<
ใบสมัครสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  >>Click<<

เว็บไซต์โครงการ  >>Click<<
       เห็นประกาศออกมาแบบนี้เเล้ว เหล่าวิศวกรน้อยอย่างเรา จะรออะไรล่ะคะ อ่านหนังวนไปคะ!! คู่แข่งเราเยอะ โอกาสนี้มีแค่ปีละครั้ง อยากให้น้องๆมุ่งมั่นและตั้งใจอ่านหนังสือ เตรียมฟิตความพร้อมกันให้เป๊ะ! คะ พี่ๆทีมงานเอลิสท์ทุกคนเอาใจช่วยน้องๆค่าาาา ฉู้วว ฉู้ววววววว
 
ข้อมูลจาก : หน่วยทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รายงานโดย : พี่ปั้นจั่น ALIST 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้