quota bu'60

quota bu         สวัสดีค่ะน้องๆๆๆ    พบกันอีกครั้งเป็นต้นเดือนที่น้องๆจะต้องเตรียมตัวนับถอยหลังไม่กี่วันก่อนที่จะสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 นะค่าาา ก็มาพร้อมกันข่าวสารรับตรง 60 จากทาง ม.บูรพา  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน ถึง 5 โครงการ  รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยดีกว่าค่าาา...
 

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีแบบรับตรง รอบที่ 1 ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการที่เปิดรับเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • โครงการสอบคัดเลือกบุคลเพื่อเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป 50 คน
  • โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 25 คน
  • โครงการนักเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา  10 คน
  • โครงการสำหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด 10 คน
  • โครงการผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น 5 คน

เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2559


คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3.1 โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาหรับบุคคลทั่วไป
- สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ

3.2 โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม (การแยกจานวนรับนิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเภสัชกรรมชุมชน)
- สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ
-เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือคู่สมรส ของผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยา
แผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในรายวิชา ที่คณะวิชากาหนด เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการการพัฒนากาลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

3.3 โควตาจัดสรรสาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
- กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ หรือ ๖ ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒.๕
- หากมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นา ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นอาทิ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจานวนรับเป็นกรณีพิเศษ แต่ต้องสมัครสอบและเข้าสอบเช่นเดียวกัน

3.4 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก
๑๒ จังหวัด
- กาลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี

3.5 โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร ๖ ปี) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
- ให้ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบคัดเลือก
- เป็นผู้สาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มิใช่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง หรือเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้แนบเอกสารประกอบ (ปริญญาบัตรและใบระเบียนแสดงผลการศึกษา)

เกณฑ์การพิจารณา
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์
  • www.pharm.buu.ac.th หรือ
  • http://e-admission.buu.ac.th
  • http://regservice.buu.ac.th
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกโครงการละ 500 บาท

ระเบียการ/ประกาศโครงการ >>Click<<
เว็บไซต์โครงการ >>Click<<


 
_______________________________________________________________________________________
ข้อมูลจาก : งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
รายงานโดย : P' MAY ALIST
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้