quota cu'60

 quota cu       สวัสดีคะน้องชาวเอลิสท์ที่น่าร๊ากกก..พักสายตามาอ่านข่าวจากทางเอลิสท์สักพักก่อนนะคะ กับข่าววันนี้ กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับทั้งหมด 9 โครงการ 12 คณะ จำนวนรับทั้งหมด 3,163 ที่นั่งเลยทีเดียว แต่น้องๆสามารถเลือกสมัครได้เพียงแค่ 1 โครงการเท่านั้น !!

       ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ได้ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดการรับเข้าแต่ละคณะเป็นอย่างไร ไปดูกันดีกว่าค่าาาา... 

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560
ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 - 16 มีนาคม 2560
ทักท้วงสถานะการสมัคร : วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มีนาคม 2560
การสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา: วันที่ 3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 เมษายน 2560
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 25-28 เมษายน 2560
 
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
น้องๆสามารเลือกสมัครได้ 4 อันดับ

จำนวนที่รับ 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 สาขา เปิดรับ 825 ที่นั่ง
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 4 สาขา เปิดรับ 105  ที่นั่ง
 • คณะรัฐศาสตร์  เปิดรับ 90 ที่นั่ง
 • คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับ 310 ที่นั่ง
 
คุณสมบัติของผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์  
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
- กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับ กศน. และ ปวช.)
- กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
- กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกแผนการเรียน)
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะอักษรศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
- กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
____________________________________
 
2.คณะนิติศาสตร์
จำนวนที่รับ 200 ที่นั่ง น้องๆเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
 
คุณสมบัติของผู้สมัครคณะนิติศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
- กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
- กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
____________________________________
 
 
3.คณะนิเทศศาสตร์
จำนวนที่รับ 90 คน น้องๆเลือกสมัครได้ 1 อันดับ

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะนิเทศศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
____________________________________
 
4.คณะเศรษฐศาสตร์
จำนวนที่รับ 110 คน น้องๆเลือกสมัครได้ 1 อันดับ

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะเศรษฐศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 •  ระเบียบการ >>Click<<
 ____________________________________
 
5.คณะวิทยาศาสตร์
  จำนวนที่เปิดรับ 17 สาขา รวม 487 ที่นั่ง น้องๆเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์)
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
____________________________________
 
6.คณะสัตวแพทยศาสตร์
จำนวนที่รับ 50 ที่นั่ง น้องๆเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
 
คุณสมบัติของผู้สมัครคณะสัตวแพทยศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
- กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
- กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 ____________________________________
 
7.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จำนวนที่เปิดรับ 3 หลักสูตร รวม 590 ที่นั่ง น้องๆเลือกสมัครได้ 1 อันดับ

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะพาณิชย์และการบัญชี
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 •  ระเบียบการ >>Click<< 
 • หนังสือรับรองสายการเรียนเฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ (รหัส จฬา 078 - 079) >>Click<< 
 ____________________________________
  
8.คณะครุศาสตร์
 จำนวนที่เปิดรับ 7 สาขา รวม 291 คน น้องๆเลือกสมัครได้ 1 อันดับ
 
คุณสมบัติของผู้สมัครคณะครุศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า 
- กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
- กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
  ____________________________________
 
9.คณะสหเวชศาสตร์
จำนวนที่เปิดรับ 1 สาขา รวม 15 คน (เลือกสมัครได้ 1 อันดับ)
 
คุณสมบัติของผู้สมัครคณะสหเวชศาสตร์
- กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ระเบียบการ >>Click<<
 • แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก >>Click<<
 ____________________________________
 
           แต่ที่สำคัญรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (โดยจัดสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น) และคะแนน 9 วิชาสามัญ ที่สามารถใช้ได้ คะแนน9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (โดยสอบวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559) สรุปง่ายๆน้องที่ซิ่วมากก็ต้องลงสมัครสอบ GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ ใหม่นะคะ โดยองค์ประกอบคะแนนการคัดเลือกดังต่อไปนี้         
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT3
 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
         คะแนน PAT4 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์)
 
 • คณะรัฐศาสตร์ 
         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7
 
 • คณะอักษรศาสตร์
         - สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตรสารสนเทศ คะแนน PAT1 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

         - สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)
 
 • คณะนิติศาสตร์
         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)  
 
 • คณะนิเทศศาสตร์
         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7
 
 • คณะเศรษฐศาสตร์
         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาสังคมศึกษา)
 
 • คณะวิทยาศาสตร์
         คะแนน GAT + คะแนน CU-Science (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา) หรือ คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาคณิตศาสตร์ 1  วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา)
 
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ศาสตร์
         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2 +  คะแนน 9 วิชาสามัญ ( วิชาชีววิทยา)
 
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
         - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1

         - หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2
 
 • คณะครุศาสตร์
         คะแนน GAT/PAT + คะแนน 9 วิชาสามัญ (ใช้บางวิชา ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกสมัคร)
 
 • คณะสหเวชศาสตร์
         คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT2  


เว็บไซต์โครงการ  >>Click<<
 
________________________________________________________________________________________
ข้อมูลจาก : ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานโดย : P'MAY ALISTACADEMY

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้