TCAS 63 Mae Fah Luang

 TCAS 63  Mae Fah Luang

TCAS 63 รอบ Portfolio ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับทั้งหมด 8 โครงการ มีสิทธิ์สมัครได้มากกว่า 1 โครงการ หากคุณสมบัติครบตามโครงการนั้นๆ สมัครพร้อมกันทั้ง 8 โครงการ วันที่ 2 - 16 ธ.ค.62 (ระบบปิด 15.00 น.)

 
โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
      - เปิดรับ  26  สาขาวิชา
      - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ปี 3
      - เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยดังนี้
         1. งานสัมมนาครูแนะแนวครั้งที่ 9-13
         2. งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1-5
         3. งานทัศนศึกษาดูงาน ณ ม.แม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปีการศึกษา 61  
         4. งานแนะแนวการศึกษาสัญจรโรงเรียนในภาคเหนื่อ ตั้งแต่ปีการศึกษา 61  
       - มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
       - มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4
       - ครูแนะแนวรวบรวมใบสมัครและหลักฐานการสมัครส่งที่ ม.แม่ฟ้าหลวง
       ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่


 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
       - เปิดรับ  26  สาขาวิชา
       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
       - เป็นผู้ที่มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านต่างๆเป็นที่ประจักษ์ และบำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อ ส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมภายในโรงเรียน กิจกรรมชุมชน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์
       - มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
       - มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 10 หน้า A4
         ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ
       - เปิดรับ  26  สาขาวิชา
       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
       - เรียนในห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program)
       - มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
       - มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
       ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
       - เปิดรับ  26  สาขาวิชา
       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ปี 3 หรือ กศน.
       - เป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี, สะบ้าย้อย)
       - มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
       - มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4
       ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
       - เปิดรับ  28  สาขาวิชา
       - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. / กศน. / อื่นๆ)
       - เป็นผู้ที่มีความพิการดังต่อไปนี้
          1.ผู้พิการทางการมองเห็น เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์ หรือตาเห็นเลือนราง
          2.ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เฉพาะผู้ที่สามารถเขียนได้และใช้แขนได้
          3.ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เฉพาะผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง
       - มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
       - มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เอกสารแนะนำตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4
       - สมัครรอบที่ 1  :  2 ธ.ค.62 - 23 มี.ค.63
       - สมัครรอบที่ 2  : 17 เม.ย. - 19 มิ.ย.63
       ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 โควตาพิเศษสำนักวิชา
       - เปิดรับ  34  สาขาวิชา
       - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. / กศน. / อื่นๆ)
       - มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
       - มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่าที่แต่ละสาขากำหนด
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความหัวข้อตามที่แต่ละสาขากำหนด
       - บางสาขาใช้ผลสอบอื่นๆ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, HSK เป็นต้น
       **รายละเอียดแต่ละสาขากำหนดต่างกัน โปรดเช็กตามระเบียบการอีกครั้ง
       ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจบจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
       - เปิดรับ  34  สาขาวิชา
       - คุณสมบัติการศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
           * สำเร็จการศึกษา Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอเมริกา
           * สำเร็จการศึกษา Year 13 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ
           * สำเร็จการศึกษา GCE O-Level หรือ IGCSE ตามระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ
           * สำเร็จการศึกษา GED ตามระบบการศึกษาในประเทศอเมริกาหรือประเทศแคนาดา
           * สำเร็จการศึกษา ระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์
           * สำเร็จการศึกษา ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตร ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
       - คุณสมบัติของแต่ละสาขา ตามรายละเอียดแนบท้าย คลิก
       - สมัครรอบที่ 1 : 2 ธ.ค.62 - 23 มี.ค.63
       - สมัครรอบที่ 2 : 17 เม.ย. - 19 มิ.ย.63
       ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
       - เปิดรับ  23  สาขาวิชา
       - สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. / กศน. / อื่นๆ)
       - มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00
       - มี GPA แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.00 (แต่ละสาขากำหนดต่างกัน)
       - มีคุณสมบัติด้านความสามารถดังนี้
          * ด้านดนตรีสากล
          * ด้านดนตรีไทย - พื้นบ้านล้านนา
          * ด้านนาฏศิลป์
          * ด้านกีฬา
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีผลงานที่แต่ละด้านกำหนด ความยาว 5-10 หน้า A4
       - แผ่น CD บันทึกผลการแสดงความสามารถพิเศษ
       ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่


ข้อมูลอ้างอิง https://admission.mfu.ac.th/ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้